top of page

กรมการค้าภายในนัดเคาะราคาประกันรายได้ข้าว งวด 11 วันที่ 24 ธ.ค.64

นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน และ ในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 เผยความคืบหน้า "ประกันรายได้ข้าว" วันนี้ สมาคมได้รับหนังสือ ด่วนที่สุด วันที่ 22 ธ.ค. 64

ลงนามโดย นายกฤชธนา ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ กำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 นัดเคาะราคา "ประกันรายได้ข้าว" งวดที่ 11 ในวันที่ 24 ธ.ค. 64

สำหรับวาระการประชุม “เคาะราคา” ประกันรายได้ข้าว งวดที่ 11 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง อยู่ในวาระที่ 4 ประชุมเรื่องเพื่อพิจารณา ก็ขอให้เกษตรกร รอฟังข่าวดี ว่าราคาข้าวชนิดใดจะได้รับเงินชดเชยสูงสุดตามนโยบายรัฐบาล “ประกันราคาข้าว” 5 ชนิด

1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน

2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

3. ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน

4. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน

5. ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตันทั้งนี้ ธนาคาร ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรไปแล้ว 11 งวด งวดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 64 ถึงวันที่ 22 ธ.ค. 64 นี้ โดยราคาและงวดเงินที่ได้ อ้างอิงกับวันที่เกษตรกรแจ้งวันคาดว่าจะเก็บเกี่ยว ตรงกับงวดไหน ก็จะได้รับการชดเชยตามงวดๆ นั้น

ตรวจสอบเงินประกันราคาข้าวปี 2564/65 ทำได้ผ่านเว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com

bottom of page