top of page

กระทรวงเกษตรเตรียมจ่ายเยียวยาย้อนหลังเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปีสกิน

นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโค- กระบือเสียชีวิตจากโรคลัมปีสกิน ซึ่งขณะนี้พบการระบาดสะสมรวม 65 จังหวัด เกษตรกรได้รับผลกระทบ 268,371 ราย โค-กระบือป่วยสะสม 581,747 ตัว รักษาหายแล้ว 441,543 ตัว อยู่ระหว่างการรักษา 90,879 ตัว ป่วยตายสะสม 51,073 ตัว (ข้อมูล 7 ก.ย.64)


โดยอัตราการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโค-กระบือเสียชีวิตจากโรคลัมปีสกิน ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564 กรณีเป็นโคได้ไม่เกินรายละ 5 ตัว อายุน้อยกว่า 6 เดือน 13,000 บาท อายุ 6 เดือนถึง 1 ปี 22,000 บาท อายุมากกว่า 1 ปีถึง 2 ปี 29,000 บาท อายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป 35,000 บาท ส่วนกระบือไม่เกินรายละ 5 ตัวเช่นกัน อายุน้อยกว่า 6 เดือน 15,000 บาท อายุ 6 เดือนถึง 1 ปี 24,000 บาท อายุมากกว่า 1 ปีถึง 2 ปี 32,000 บาท อายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป 39,000 บาท


สำหรับประกาศหลักเกณฑ์ปลีกย่อยฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.64 แต่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขอยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564 ไปยังกระทรวงการคลัง ทำให้สามารถเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปีสกินย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.64 ครอบคลุมทั้งเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน และยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน รวมถึงกรณีที่เกษตรกรไม่ได้เก็บหลักฐานการตายของสัตว์ไว้ก็สามารถไปแจ้งที่ปศุสัตว์อำเภอ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการทำประชาคม หากทำประชาคมครบ 3 วันแล้ว ไม่มีผู้คัดค้าน ก็สามารถรับเงินเยียวยาได้ นอกจากนี้กรณีที่เกษตรกรได้รับเงินเยียวยาไปแล้วในอัตราเยียวยาเก่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะทบทวนอีกครั้ง เพื่อจ่ายเงินเยียวยาส่วนต่างเพิ่มเติมให้เท่ากันอัตราการเยียวยาใหม่ โดยประมาณการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรกรณีโค-กระบือป่วยตายด้วยโรคลัมปีสกินไว้ที่ 1,018,009,150 บาท


โดยขณะนี้มี 4 จังหวัดที่เกษตรกรส่งเอกสารเข้ามาครบแล้ว และกรมปศุสัตว์ตรวจสอบข้อมูลผ่านความเห็นชอบตามขั้นตอนครบถ้วนแล้ว ได้แก่ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดสระแก้ว เป็นเกษตรกร 2,576 ราย สัตว์ตาย 2,800 ตัว ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังทยอยจ่ายเงินเยียวยาจำนวน 29,772,000 บาท


นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการสั่งวัคซีน LSDV ป้องกันโรคลัมปีสกินเข้ามาเพิ่มอีก 5 ล้านโดส โดยนำเข้ามาถึงประเทศไทยแล้วล็อตแรก 2.5 ล้านโดส และจะทยอยเข้ามาอีกในล็อตที่สองและล็อตที่สามจนครบ 5 ล้านโดส ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้มีการวางแผนจัดสรรวัคซีนไว้แล้ว ยึดตามหลักรวดเร็ว ทั่วถึง เป็นธรรม ตามสัดส่วนของจำนวนประชากรสัตว์ทั่วประเทศ โดยขณะนี้หน่วยงานในสังกัดของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ต่างๆ มีการทำแผนวัคซีนเรียบร้อยแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที


ที่มา: www.ryt9.com

bottom of page