top of page

การบริโภคสินค้าเกษตรในประเทศ ลดลงกว่า 13,895 ล้านบาท

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง กระทรวงเกษตรฯ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการผลิตสินค้าเกษตร จึงได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ดำเนินการแก้ปัญหามาโดยตลอดเวลาในส่วนของการกระจายตลาดสินค้าเกษตรโดยตรงทั้งประเทศ โดยความร่วมมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงพาณิชย์ ในส่วนกรมต่างๆ

และในส่วนตัวเลขความเสียหาย จากการล๊อกดาวน์ และการควบคุมพื้นที่ การจำกัดเปิดร้านค้า และ ร้านอาหารต่าง ๆ โดยผลวิเคราะห์พบว่า กรณีโควิด-19 กระทบ 5 เดือน (เมษายน - สิงหาคม 2564) มูลค่าทางเศรษฐกิจการเกษตรในส่วนของการบริโภคสินค้าเกษตรในประเทศ จะลดลงรวมทั้งสิ้น 13,895 ล้านบาท แต่เป็นเพียงประมาณการ และทางก.เกษตรเองก็ได้แก้ไขปัญหาไปพร้อมกันด้วยไม่ได้นิ่งนอนใจ

อย่างไรก็ตาม แม้โควิด -19 จะส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย แต่การส่งออกสินค้าเกษตรไทย ยังขยายตัวได้ดี ตามเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า จึงนับเป็นอีกแรงสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวได้ โดยเมื่อพิจารณาถึงการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยไปยังตลาดโลก ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 (เดือนมกราคม-มิถุนายน) พบว่า มีมูลค่าอยู่ที่ 716,581 ล้านบาท

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมแนวทางดำเนินนโยบายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ตลอดจนผลักดันนโยบายดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการพัฒนาและปรับทักษะแรงงาน (upskill/reskill) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Smart Farm) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยสามารถรองรับปัจจัยลบต่าง ๆ ที่จะกระทบต่อเศรษฐกิจ ในอนาคตได้ดีขึ้น

bottom of page