top of page

ข่าวดี ไตรมาส 2 ของปี 65 ราคายางพุ่งสูงขึ้น


นางสาวอธิวีณ์ แดงกนิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจยาง การยางแห่งประเทศไทย เผยผ่านงาน “Talk About Rubbe” ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 กยท.มีการประเมินผลผลิตยาง ในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2565 ผลผลิตยางทั่วโลกมีประมาณ 4.426 ล้านตัน และมีการใช้ยางประมาณ 4.523 ล้านตัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั่วโลกมีความต้องการใช้ยางมากกว่าผลผลิตยางที่ออกสู่ตลาด ประมาณ 97,000 ตัน


สำหรับประเทศไทยในไตรมาสที่ 2/2565 คาดมีผลผลิตออกสู่ตลาด 0.763 ล้านตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน 14.37% โดยในเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 0.209 ล้านตัน และ 0.393 ล้านตัน ตามลำดับ


ในส่วนปัจจัยที่ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตยางลดลงในไตรมาสนี้ เนื่องจากสภาพอากาศและฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน และผลจากพายุไซโครน โดยกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงปลายเดือนมิถุนายน ประกอบกับสถานการณ์โรคใบร่วง จึงส่งผลให้ผลผลิตยางไตรมาสนี้ออกสู่ตลาดลดลง


การส่งออกยางและสต๊อกยาง ในช่วงไตรมาสที่ 1 ไทยส่งออกยางธรรมชาติ 1.118 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5.38% สำหรับไตรมาสที่ 2/2565 คาดว่าจะมีการส่งออกยาง 0.994 ล้านตัน ลดลง 6.36% ในขณะที่สต็อกยางของประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดหลักผู้ซื้อยางจากไทย พบว่า ช่วงไตรมาสที่ 1/2565 มีปริมาณยางในสต๊อกเพิ่มขึ้นจากปลายปี 2564


แต่น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนสต๊อกยางเดือนเมษายนที่ผ่าน ก็ลดลงจากเดือนนาคมด้วย ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยหนุนให้การส่งออกเพิ่มขึ้น


ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

bottom of page