top of page

ข้าวไทยน่าเป็นห่วง ส่งออกตกต่ำสุดในรอบ 2-4 ปี

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) เผยว่า กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา ได้รายงานการผลิตข้าวโลก ปีการผลิต 2564/65 คาดว่าผลผลิตข้าวโลกจะมีประมาณ 506.04 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.10 ล้านตัน สต๊อกข้าวโลก ปลายปี คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 166.98 ล้านตัน ลดลง 7.94 ล้านตัน หรือร้อยละ 4.54 โดยจีนมีสต๊อกข้าวมากที่สุด ปริมาณ 109.40 ล้านตัน รองลงมา คือ อินเดีย 23.40 ล้านตัน และ ไทย 4.81 ล้านตัน


ในปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. -20 ก.ค. 64 อินเดียส่งออกข้าวได้มากเป็นอันดับ1 ของโลก ประมาณ 10.44 ล้านตัน รองลงมาได้แก่ เวียดนาม 3.52 ล้านตัน ไทย 2.61 ล้านตัน ปากีสถาน 1.82 ล้านตัน และสหรัฐอเมริกา 1.66 ล้านตัน ตามลำดับ โดยพบว่า


ประเทศไทย มีปริมาณการส่งออกลดลง แม้ว่าราคาข้าวขาวของไทยจะปรับตัวลงมาอยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบ 2 ปี และราคาข้าวประเภทข้าวหอม (หอมะลิ และหอมปทุมธานี) ปรับตัวลงต่ำที่สุดในรอบ 4 ปี ซึ่งจะทำให้มีความต้องการจากประเทศผู้นำเข้าในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกากลับเข้ามา แต่ปัญหาตู้ขนส่งสินค้าขาดแคลน และค่าระวางปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของประเทศผู้นำเข้าโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่ต้องการนำเข้าในปริมาณไม่มาก เนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งค่อนข้างสูง


อย่างไรก็ตาม สรุปก็คือ ถึงแม้ว่า "ราคาข้าวไทย" ปรับตัวลดลงใกล้เคียงกับคู่แข่ง "อินเดีย" และ "เวียดนาม" แต่อินเดียยังมีข้อได้เปรียบด้านการขนส่ง โดยมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับกลุ่มประเทศผู้นำเข้าในตล่าดแอฟริกา ซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญของไทย จึงทำให้ไทยเสียส่วนแบ่งตลาดข้าวขาวและข้าวนึ่งในภูมิภาคแอฟริกาให้อินเดีย


นอกจากนี้ไทยยังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนตู้ขนส่งสินค้าและค่าระวางปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งนโยบายประเทศผู้นำเข้าข้าวขาว จึงทำให้ความสามารถการแข่งขันการส่งออกข้าวไทยลดลงการส่งออกข้าวไทยอาจไม่ถึง 6 ล้านตันตามเป้า


ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ

bottom of page