top of page

ครม. เคาะแล้วงบช่วยเหลือน้ำท่วมปี 65คณะรัฐมนตรี อนุมัติงบประมาณกว่า 6,200 ล้านบาท จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 66 จังหวัด จำนวน 1,046,460 ครัวเรือน โดยเป็นผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 ตั้งแต่ 13 พฤษภาคม ถึง 28 ตุลาคม และเป็นพื้นที่ที่ได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย


โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือเพียงครั้งเดียว ซึ่ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะจ่ายผ่านธนาคารออมสินให้กับ

  • ครัวเรือนที่ถูกน้ำท่วมขังเกินกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน ครัวเรือนละ 5,000 บาท

  • น้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 7,000 บาท

  • น้ำท่วมขัง ติดต่อกันเกินกว่า 60 วันขึ้นไป ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท


อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังคงมีพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยอยู่อีก 6 จังหวัด คือ มหาสารคาม อุบลราชธานี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และนครปฐม

bottom of page