top of page

ชาวประมงร้องถึงนายกให้สั่งหยุดการติดตั้งระบบ AS ของสรรพสามิต เผยเป็นการใช้งบเกินความจำเป็น

"กรมสรรพสามิต" ได้มีหนังสือถึงสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เพื่อแจ้งว่า กรมสรรพสามิต มีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการติดตั้งระบบ AS ให้กับเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการน้ำมันเขียว เพื่อให้การควบคุมกำกับดูแลการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร (น้ำมันเขียว) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ลดความเสียหายที่เกิดจากการดำเนินงานที่ล่าช้านั้น


ด้านผู้ประกอบการประมง เผยว่า ทางสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 15 ก.ย. 64 ถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อธิบดีกรมสรรพสามิต และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เรื่อง ขอให้ชะลอการพิจารณาร่างประกาศกรมสรรพสามิต เกี่ยวกับโครงการน้ำมันเขียว และการดำเนินโครงการติดตั้งระบบ AIS ให้กับเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการน้ำมันเขียว


ทางสมาคมฯ เห็นถึงความจำเป็นของกรมสรรพสามิต และเข้าใจว่าท่านมีความกังวลเกี่ยวกับปีงบประมาณ แต่เนื่องจากชาวประมงยังไม่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบ AIS แนวทางการติดตั้งระบบ AIS ให้กับเรือประมงฯ ที่ชัดเจน ชาวประมงจึงมีความประสงค์ที่จะร่วมเดินทางมาที่กรมสรรพสามิต โดยตรง เพื่อร่วมหารือ รับฟัง สอบถาม และทำความเข้าใจอย่างชัดเจน


อีกทั้งก่อนการออกกฎหมายทุกฉบับของภาครัฐ รัฐควรมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ตามมาตรา ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต หรือการประกอบอาชีพของประชาชน หากมีการออกประกาศฉบับดังกล่าว โดยที่ไม่มีการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา77 อาจจะทำให้เป็นการออกกฎหมายมิชอบได้


ในการนี้ สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนมายังท่านว่า ผู้ประกอบการเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการน้ำมันเขียวมีความกังวลใจเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว จึงขอให้มีการชะลอการพิจารณาเรื่องดังกล่าวออกไปก่อน โดยหลังวันที่ 30 ก.ย. 64 สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย จะขอนัดหมายกับกรมสรรพสามิต ในการเดินทางเข้ามาประชุมที่กรมสรรพสามิต เพื่อหารือเรื่องดังกล่าว และในระหว่างนี้ ขอให้กรมสรรพสามิต ส่งสำเนาร่างประกาศของกรมสรรพสามิต ที่จะนำไปพิจารณาในวันประชุม ให้กับสมาคมฯ ก่อน


อีกทั้งระบบน้ำมันเขียวมีมานานหลายปีแล้ว ทำไมจะต้องเร่งรีบ มีนอกมีในอะไรหรือไม่ ในการจัดซื้อระบบAIS ได้ข่าวว่าชุดละเป็นแสน หากคิดคำนวณ เรือประมง 10,000 ลำ ต้องใช้งบประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยงบประมาณดังกล่าวให้มาซื้อเรือประมงน่าจะดีกว่า อีกทั้งปัจจุบันเรือประมงติดระบบ VMS อยู่แล้ว ตามประกาศกรมประมงเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ดีทางสมาคมจะมีการประชุมหารือใน วันที่ 20 กันยายนนี้


ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ

bottom of page