top of page

ชาวสวนยางไม่ต้องกังวล ราคายางยังเสถียรภาพ


นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ผู้ประกอบการโรงงานผลิตน้ำยางข้นรายใหญ่บางรายหยุดรับซื้อน้ำยางในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้น ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อราคายางมากนักเนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลที่สวนยางพาราส่วนใหญ่ปิดกรีด จึงทำให้มีปริมาณน้ำยางออกสู่ตลาดไม่มากนัก คาดว่า จะมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นน้ำยางข้นเพียงประมาณวันละ 100 ตัน หรือ ประมาณสัปดาห์ละ 600 ตันเท่านั้น


ถ้าหากพิจารณาจากสถานการณ์ยางพาราที่ขณะนี้สวนยางส่วนใหญ่อยู่ในช่วงปิดการกรีดยาง และจากการดำเนินมาตรการในเชิงในป้องกันผลกระทบของ กยท.แล้ว เกษตรกรชาวสวนยางไม่ต้องกังวลว่า จะได้รับผลกระทบจากการหยุดรับซื้อน้ำยางของผู้ประกอบการโรงงานผลิตน้ำยางข้นรายใหญ่ดังกล่าวแต่อย่างใด ราคายางยังคงมีเสถียรภาพ

bottom of page