top of page

ธ.ก.ส. นัดโอนเงินชดเชย ช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมข้าว

ตั้งแต่ต้นปี 2564 ที่ผ่านมาประเทศไทยต้องประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ที่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจนทำให้เกิดความเสียหาย อาจจะไม่คุ้มทุนกับพี่น้องเกษตรกรที่จะเริ่มเพาะปลูกใหม่ ล่าสุดมีข่าวดี ที่ ธ.ก.ส. แต่ละสาขา เริ่มส่งสัญญาณการจ่ายค่าสินไหม “ประกันภัยข้าวนาปี” ให้แก่พี่น้องเกษตรกร ชาวนา แล้ว


สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครราชสีมา โพสต์ ธ.ก.ส.เตรียมโอนจ่ายสินไหมประกันภัยข้าวนาปี 2564 (ชดเชยความเสียหายจากอุทกภัย) หรือ "น้ำท่วม" ตามที่เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ในช่วงเดือนกันยายน 2564 บัดนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งข้อมูลความเสียหายให้บริษัทผู้รับประกันภัยแล้ว และธ.ก.ส.จะทำการโอนเข้าบัญชีเกษตรกร ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564

นี้ขณะที่​เกษตรกร​จังหวัดอื่นที่พบกับภัยน้ำท่วมเช่นกัน​เกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยการบันทึกหมายเลขบัตรประชาชนพร้อม ชื่อ นามสกุล ที่เว็บไซต์ https://rice.tgia.org/


ทั้งนี้เกษตรกรจะได้รับสินไหมทดแทนในอัตราพื้นที่เสียหาย ไร่ละ 1,260 บาท และกรณีซื้อประกันภัยเพิ่มเติมไร่ละ 240 บาทสำหรับวิธีการตรวจสอบสถานะสถานการณ์ประกันภัย

1. กรอกเลขที่บัตรประชาชน

2. ชื่อ นามสกุล ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ

3. ปีการผลิตแล้ว


หาก ขึ้น พื้นที่เอาประกันภัย รอรับเงินได้เงิน ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรง "เงินเยียวยาเกษตรกร" เสียหายจากน้ำท่วม ให้เช็ค ผ่านเว็บไซต์ https://rice.tgia.org/ ส่วน เงินประกันรายได้เกษตรกร 5 พืช และ "เงินช่วยเหลือชาวนา" ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุด 2 หมื่นบาท ผ่านเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com

bottom of page