top of page

บอร์ด กยท. แจ้งชาวสวนสวนยางรีบมา ขึ้นทะเบียนปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน ก่อนวันที่ 30

นายสุนทร รักษ์รงค์ กรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) และ เลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย โพสต์เฟซบุ๊ก สุนทร รักษ์รงค์ แจ้งข่าว พี่น้องชาวสวนยางที่รัก เกษตรกรชาวสวนยางทั่วไทย 1.8 ล้านราย พื้นที่ 23 ล้านไร่ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ประกาศให้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยางที่มีเอกสารสิทธิ์(บัตรสีเขียว)และเปิดโอกาสให้ชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์(บัตรสีชมพู) มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ภายใน 30 มิถุนายน 2565 เพื่อทำเป็นสมุดเล่มเหลือง กยท. ประเด็นพี่น้องชาวสวนยางไม่มีเอกสารสิทธิ์สามารถขึ้นทะเบียนกับ กยท.ได้ ต่อสู้กันมาหลายปี มาสำเร็จในสมัยนี้ ที่มี 4 ทหารเสือเป็นบอร์ดการยาง หลายคนยังสับสน ไม่เข้าใจ ถามกันมามากมาย

มีข้อสรุปชัดๆ ดังนี้


1.ตามประกาศ เกษตรกรชาวสวนยางทุกคนครับ ต้องมาติดต่อ กยท.ทั้งบัตรสีเขียว บัตรสีชมพู และคนที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน

2.ต้องนำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูปมาด้วย หรือมาถ่ายรูปที่ กยท.เพื่อนำมาติดบัตรสมุดเล่มเหลืองและเอกสาร

3.ตามประกาศการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) เจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียง เซ็นรับรองแค่เพียงคนเดียว ใครก็ได้ใน 4 คนนี้ ไม่ใช่เซ็นทั้ง 4 คน

นายสุนทร กล่าวว่า เรื่องนี้สับสนเยอะว่าถ้ามีสมุดเล่มเขียว ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้ว ไม่ต้องมาปรับปรุงข้อมูลและขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย เข้าใจผิดครับ คนละเรื่องกันเลย รีบมาติดต่อ กยท.ภายใน 30 มิถุนายน 2565 นะครับ ไม่เช่นนั้นท่านจะเสียสิทธิหลายประการอนึ่ง เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากการยางแห่งประเทศไทย


สิทธิประโยชน์

- สิทธิได้รับเงินอุดหนุน และเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพการท่าสวนยาง- สิทธิสวัสดิการและเงินกู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามที่ กยท. กำหนด

- การส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่ม และพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

- สิทธิประโยชน์การได้รับความช่วยเหลือตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ

-สิทธิประกันภัยอุบัติเหตุ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ต้องถือครองสวนยางไม่น้อยกว่า 2 ไร่

bottom of page