บอร์ด กยท. แจ้งชาวสวนสวนยางรีบมา ขึ้นทะเบียนปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน ก่อนวันที่ 30

นายสุนทร รักษ์รงค์ กรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) และ เลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย โพสต์เฟซบุ๊ก สุนทร รักษ์รงค์ แจ้งข่าว พี่น้องชาวสวนยางที่รัก เกษตรกรชาวสวนยางทั่วไทย 1.8 ล้านราย พื้นที่ 23 ล้านไร่ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ประกาศให้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยางที่มีเอกสารสิทธิ์(บัตรสีเขียว)และเปิดโอกาสให้ชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์(บัตรสีชมพู) มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ภายใน 30 มิถุนายน 2565 เพื่อทำเป็นสมุดเล่มเหลือง กยท. ประเด็นพี่น้องชาวสวนยางไม่มีเอกสารสิทธิ์สามารถขึ้นทะเบียนกับ กยท.ได้ ต่อสู้กันมาหลายปี มาสำเร็จในสมัยนี้ ที่มี 4 ทหารเสือเป็นบอร์ดการยาง หลายคนยังสับสน ไม่เข้าใจ ถามกันมามากมาย

มีข้อสรุปชัดๆ ดังนี้


1.ตามประกาศ เกษตรกรชาวสวนยางทุกคนครับ ต้องมาติดต่อ กยท.ทั้งบัตรสีเขียว บัตรสีชมพู และคนที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน

2.ต้องนำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูปมาด้วย หรือมาถ่ายรูปที่ กยท.เพื่อนำมาติดบัตรสมุดเล่มเหลืองและเอกสาร

3.ตามประกาศการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) เจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียง เซ็นรับรองแค่เพียงคนเดียว ใครก็ได้ใน 4 คนนี้ ไม่ใช่เซ็นทั้ง 4 คน

นายสุนทร กล่าวว่า เรื่องนี้สับสนเยอะว่าถ้ามีสมุดเล่มเขียว ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้ว ไม่ต้องมาปรับปรุงข้อมูลและขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย เข้าใจผิดครับ คนละเรื่องกันเลย รีบมาติดต่อ กยท.ภายใน 30 มิถุนายน 2565 นะครับ ไม่เช่นนั้นท่านจะเสียสิทธิหลายประการอนึ่ง เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากการยางแห่งประเทศไทย


สิทธิประโยชน์

- สิทธิได้รับเงินอุดหนุน และเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพการท่าสวนยาง- สิทธิสวัสดิการและเงินกู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามที่ กยท. กำหนด

- การส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่ม และพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

- สิทธิประโยชน์การได้รับความช่วยเหลือตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ

-สิทธิประกันภัยอุบัติเหตุ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ต้องถือครองสวนยางไม่น้อยกว่า 2 ไร่