top of page

ประกันรายได้ข้าว งวด 6 ออกแล้ว

ความคืบหน้า “โครงการประกันรายได้ข้าว” นับตั้งแต่ ครม.มีมติ เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 64 ทาง เกษตรกร หรือ ชาวนา ให้ความสนใจ และติดตาม ถึงการจ่ายเงินส่วนต่างของรัฐบาล อย่างต่อเนื่อง ผ่านการเคาะราคามาแล้ว 5 งวด ล่าสุดถึง งวดที่ 6 นั้น กลุ่มเกษตรกรที่แจ้ง เก็บเกี่ยว วันที่ 12 - 18 พ.ย. 64 นั้น


แหล่งข่าวคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 เผยว่า ถึงความคืบหน้า "โครงการประกันรายได้ข้าว" นั้น ในวันที่ 19 พ.ย. 64 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จะมีการเคาะราคาประกันข้าว 5 ชนิด ไปตามปกติ ทุก 7 วัน ไว้เป็นราคาอ้างอิงในการจ่ายชดเชย ในงวดที่ 6 สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแจ้งเก็บเกี่ยว วันที่ 12 - 18 พ.ย. 64


สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 19 พฤศิจกายน 2564 จะใช้ราคาเฉลี่ยย้อนหลังระหว่างวันที่ 12-18 พ.ย. 64 โดยได้ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างข้าวแต่ละชนิด ณ ความมชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ชดเชยตันละ 4,128.52 บาท

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชยตันละ 3,704.51 บาท

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ชดเชยตันละ 1,454.33 บาท

ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยตันละ 2,246.81 บาท

ข้าวเปลือกเหนียว ชดเชยตันละ 4,096.44 บาท


อย่างไรก็ดีในรอบดังกล่าวนี้ คาดว่าจะใช้เงิน "ประกันรายได้ข้าว" ในงวด 6 จะใช้เงินชดเชยทั้งสิ้น 25,271.14 ล้านบาท อนึ่ง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 มติ ครม. วันที่ 25 ตุลาคม 2564 วิธีเช็คการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือชาวนา

เข้าไปที่เว็บไซต์ www.farmer.doae.go.th-

กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

กดค้นหา

ระบบจะแจ้งว่าท่านได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้วหรือไม่หรือสามารถตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ แบบง่ายๆผ่านเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com โดยไม่ต้องไปธนาคารตามขั้นตอน ดังนี้

เข้าไปที่ https://chongkho.inbaac.com/หรือคลิกที่นี่

กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน

กดค้นหา

ระบบจะแจ้งว่า ชื่อโครงการ/เลขที่บัญชี/วันที่โอน/สาขา ธ.ก.ส./สถานะ ให้ท่านทราบ

นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน A-Mobile ของธนาคาร ธ.ก.ส. สำหรับเกษตรกรที่สมัคร BAAC Connect จะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Official BAAC Family เมื่อเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว

bottom of page