top of page

ประมงฯ เตรียมยื่นฎีกาถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อขอความช่วยเหลือชาวประมง

เนื่องในวันที่ 21 กันยายน 2564 นี้ ตรงกับ “วันประมงแห่งชาติ” สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ ZOOM ผลสรุปในการประชุม ก็ได้มีการพูดถึง จะมีการจัดกิจกรรมวันทวงคืนความเป็นธรรมให้กับชาวประมง โดยคณะกรรมการมีมติให้สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยขึ้นป้ายเพื่อแสดงออกทางสัญลักษณ์ ไว้ ณ ที่ทำการ สปท. และใช้ประโยคตามที่ได้หารือไว้ในที่ประชุม เพื่อดำเนินการออกแบบฯ เมื่อทำป้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ขึ้นป้ายได้ทันที


โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกสมาคมฯ จัดทำป้าย และขึ้นป้ายเพื่อแสดงออกทางสัญลักษณ์ โดยให้สมาชิกทุกองค์กร ขึ้นป้ายตามอัธยาศัย ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2564 โดยใช้ข้อความหลักเช่นเดียวกับ สนง.สปท. และข้อความอื่นๆ เพื่อทวงคืนอาชีพประมง ตามที่เห็นสมควรแล้ว


นอกจากนี้ในที่ประชุมได้มีผู้เสนอขอให้มีการยื่นฎีกาถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อขอความช่วยเหลือชาวประมงในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อาทิ ได้เป็นมติในที่ประชุมแล้ว ทางสมาคมก็จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด


1.เรื่องขอผ่อนผันการควบคุมวันทำการประมงออกไปก่อนอย่างน้อย 3 ปี ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


2.เรื่องขอความช่วยเหลือเร่งรัดการเยียวยาเรือประมง (ขาวแดง) ที่ไม่สามารถออกทำการประมงได้ โดยที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหา IUU ของรัฐบาล คสช. ตั้งแต่ปี 2558 -ปัจจุบัน


3.เรื่องขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเสนอการตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเรือประมงที่มีใบอนุญาตออกนอกระบบ

bottom of page