top of page

ปศุสัตว์เตือน ประชาชน อย่าพึ่งตื่นตระหนักข่าวโควิดจากหมูสู่คน

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ยืนยันว่า เอาอยู่กับมาตรการคุมโควิด19 วอนอย่าตระหนก ยังไม่ทราบช่องทางการแพร่โควิดจากหมูสู่คน ย้ำประเทศไทยยังไม่พบการระบาดสื่อสังคมออนไลน์เผยข้อมูลว่า พบเชื้อไวรัสโคโรนาในหมูสามารถติดต่อสู่คนได้ ซึ่งรายงานพบในเด็กประเทศเฮติ 3 คน แต่อาการป่วยไม่รุนแรง มีเพียงแสดงอาการไข้และท้องเสียเล็กน้อยเท่านั้น โดยเป็นการพบเชื้อไวรัสโคโรนาในสุกร Porcine Deltacoronavirus (PDCoV) ที่แยกได้จากคน และปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุและที่มาของการติดเชื้อว่าสามารถแพร่ติดต่อจากหมูมายังคนได้โดยวิธีใด

ตามปกติสุกรสามารถติดโรคไวรัสโคโรนาได้แต่แสดงอาการไม่รุนแรง โดยไวรัสโคโรนาที่พบในสุกรทั่วโลกมีทั้งหมด 6 สายพันธุ์ จำแนกเป็น 3 จีนัส คือ แอลฟา เบต้า และเดลต้า ก่อให้เกิดกลุ่มอาการระบบทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ และระบบประสาท โดยในสุกรเด็กทำให้มีอาการท้องเสียนั้น

นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการผลิตภาคปศุสัตว์และด้านความปลอดภัยอาหารของประเทศได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา และโรคไวรัสชนิดอื่นๆ ที่เป็นโรคอุบัติใหม่มาอย่างต่อเนื่อง ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือเพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการเกิดโรคในภาคปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง มีการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง มีแผนการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ ซึ่งได้มีโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส 5 สายพันธุ์ที่มีค้างคาวเป็นสัตว์พาหะรวมทั้งโคโรนาไวรัส ผลการเฝ้าระวังที่ผ่านมายังไม่พบอุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสในสุกรทั้ง 5 สายพันธุ์ นอกจากนี้ มีมาตรการคุมเข้มในกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่สถานประกอบการผลิตสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและประเทศคู่ค้ามั่นใจได้ว่าเนื้อสัตว์ปลอดภัยไร้โควิด-19 ได้มีมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการที่ครอบคลุมทั้งด้านอาคารสถานที่ การดำเนินงาน

ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การเตรียม การแปรรูป การเก็บรักษา และการขนส่ง และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน โดยให้ทุกสถานประกอบการดำเนินการอย่างเข้มงวด ประกอบด้วย การทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในสถานประกอบการอย่างสม่ำเสมอ การเว้นระยะห่างในการปฏิบัติงาน การเฝ้าระวังเชิงรุกและการคัดกรองผู้ปฏิบัติงาน การกักตัวสังเกตอาการและการแยกตัวเพื่อรักษา การเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์เพื่อเฝ้าระวังเชื้อโควิด-19 ในเนื้อสัตว์

ปัจจุบันได้มีการสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ตั้งแต่มีการเกิดโรคเพื่อเฝ้าระวังเชิงรุกในสถานประกอบการและตลาดสดแล้วจำนวนกว่า 4,477 ตัวอย่าง ผลทั้งหมดไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ในตัวอย่างเนื้อสัตว์ นอกจากนี้ ในทุกสถานประกอบการเพื่อการส่งออกจะมีเจ้าหน้าที่พนักงานตรวจโรคสัตว์ปฏิบัติงานประจำที่โรงงานทำการตรวจโรคสัตว์และกำกับควบคุมดูแลกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ให้สอดคล้องตามหลักสุขอนามัยที่ดี และควบคุมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 อย่างเข้มงวดต่อเนื่อง ขอให้ผู้บริโภคและประชาชนทุกคน มั่นใจได้ว่า เนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ปลอดภัยไร้โควิด-19 สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และกระบวนการผลิตถูกสุขอนามัย มีความปลอดภัยอาหาร และย้ำชัดว่าอย่าตื่นตระหนก ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการพบเชื้อไวรัสโคโรนาในเนื้อสุกร และยังไม่พบช่องทางการติดเชื้อว่าสามารถแพร่ติดต่อจากหมูมายังคนได้โดยวิธีใด

bottom of page