top of page

ปีใหม่นี้จุรินทร์ฯ ดันข้าวเหนียวให้ราคาดี

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการจ่ายเงินโครงการ ประกันรายได้ข้าว สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 งวดที่ 8 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 26 พ.ย.-2 ธ.ค. 65 ดังนี้


1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ เกณฑ์กลางตันละ 14,193.06 บาท

2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 13,433.45 บาท

3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 10,630.36 บาท

4) ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,469.04 บาท

5) ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,112.38 บาท


การได้รับชดเชยเงินส่วนต่างจากโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 4 สำหรับงวดที่ 8

1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ 806.94 บาท

2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ 566.55 บาท

3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ 369.64 บาท

4) ข้าวเปลือกเจ้า ได้รับชดเชยส่วนต่างตันละ 530.96 บาท

5) ข้าวเปลือกเหนียวไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย

ซึ่งมีเกษตรกรที่ได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ จำนวน 240,357 ครัวเรือน


ส่วนประกันรายได้มันสัมปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดและยางพารา อยู่ในขั้นตอนกระบวนการรอนำเข้าสู่ที่พิจารณาของคณะรัฐมนตรี ส่วนที่กระทรวงพาณิชย์ทำต้นเรื่องเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้ รอกระบวนการของ ครม.ต่อไป ซึ่งราคาตลาดสูงกว่ารายได้ที่ประกันจึงยังรอได้”นายจุรินทร์ กล่าว


สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรปี 4 และมาตรการเสริม ไร่ละ 1,000 เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีการกดปุ่ม จ่ายเงินงวดที่ 1-6 และไร่ละ 1,000 ครอบคลุมเนื้อที่เพาะปลูกแล้วกว่า 75% ทำให้บรรยากาศตามตู้กดเงินหรือเอทีเอ็มของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธ.ก.ส. แต่ละตำบล-อำเภอทุกจังหวัดทั่วประเทศเป็นไปด้วยความคึกคักและต่างก็แสดงความขอบคุณรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ที่นำโดยนายจุรินทร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งให้ความใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิด ชาวนาดีใจ ช่วยเกษตรกรได้มากปลดหนี้ได้ ลืมตาอ้าปากได้ อยากให้มีโครงการประกันรายได้เกษตรกรตลอดไปbottom of page