top of page

ม็อบชาวนาเชียงใหม่ ออกมาร้องทุกข์ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ให้เร่งแก้ปัญหาราคาข้าว

ม็อบขาวนา จังหวัดเชียงใหม่" กว่า 200 คน เดินทางไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ผ่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอความช่วยหลือเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวนาปี จากปัจจุบันราคาข้าวเหนียวดกต่ำอย่างต่อเนื่อง

ไม่ว่าจะเรื่องของ ปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย, สารเคมีต่างๆ ทำให้ดันทุนการ ผลิดของเกษตรกรมีราคาสูงขึ้น ต้นทุนการเกษตรในปัจจุบันสูงมาก แต่โรงสีรับซื้ออยู่ที่ กิโลกรัมละ 5.20 - 5.80 บาท ให้เกษตรกรเกิดภาวะขาดทุนขอให้ภาครัฐ ช่วยเทรกแซงราคา เพื่อไม่ให้เกิดกาวะขาคทุน และขอให้ช่วยเขียวยา เกษตรกร ดังนี้

1.ขอให้มีการรับซื้อข้าวเหนียวสด ที่ความชื้น ไม่เกิน 26% ราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 10 บาท

2.ขอให้ช่วยเหลือจ่ายค่าชดเชยเยียวยาแก่เกษตรกรชาวนาที่ได้รับผลกระทบไร่ละ 3,000 บาท ต่อครัวเรือน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่

3.ขอให้พักชำระหนี้แก่ชาวนาทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 ปี

4. จัดตั้ง 1 อำเภอ 1 ไซโล (ศูนย์จัดการบริหารข้าวชุมชนในท้องที่ที่ทำนา โดยการบริหารครบวงจร ทั้งโรงเรือน ไซโล เครื่องอบชีวมวลที่ทันสมัย โรงสีข้าว เครื่องดีดสิ่งเจือปนข้าว พร้อมทั้งการบรรจุที่รวดเร็ว จัดสรรช่วยเหลือดลาดกับผู้ส่งออกที่เป็นธรรมเงินทุนหมุนเวียน (ล้านละ 100 บาท ) ที่ลดขั้นตอนบางประการที่ยุ่งยากลงเพื่อให้องค์เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สะดวก

5. ให้ความรู้การแปรรูป การผลิตข้าวในรูปแบบอื่น ๆ พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน

6. ตั้งศูนย์ข้อมูลข้าวที่ทันต่อเหตุการณ์ รวดเร็ว แน่นอน ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อการวางแผน นอกจากนี้ม็อบชาวนา ได้กล่าวว่า คนที่มารับหนังสือจะต้องเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด เท่านั้น ชาวนาไม่ยอม จะปักหลักจนกว่าจะมารับหนังสือด้วยตัวเอง จะให้ใครมาเป็นตัวแทน เราไม่ยอมเด็ดขาด

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจbottom of page