top of page

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเสนอของบประมาณกว่า 1,600 บาท ดันสหกรณ์ซื้อข้าวจากโรงสีช่วยชาวนา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอโครงการปรับโครงสร้างการผลิตการรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตรปีงบประมาณ 64 เป็นวงเงินประมาณ 1,600 ล้านบาท ล่าสุดผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แล้ว


การช่วยพัฒนาสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์ช่วยเหลือสมาชิกได้ทั่วกันเพราะจะช่วยสหกรณ์พัฒนายังฉางลานตากจะช่วยให้สมาชิกขายข้าวได้ราคาเพิ่มขึ้น เช่น กรณีที่เกษตรกรนำข้าวมาตากบนถนนในบางจังหวัด เพราะเกษตรกรเกี่ยวสดราคาข้าวก็จะโดนกดโดนบีบจากพ่อค้าเหลือ 10 บาท/กก. พี่น้องเกษตรกรจึงต้องตากข้าวบนถนน จึงต้องเร่งหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยด่วน หากสหกรณ์มีอุปกรณ์กุ้งฉางลานตากและเครื่องอบลดความชื้นให้บริการในราคาเป็นธรรมเกษตรกรก็จะสามารถขายข้าวได้ในราคาที่ดีขึ้นส่งผลต่อรายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น "


ทั้งนี้โครงการจะจัดงบอุดหนุนให้กับสถาบันเกษตรกรที่ได้แจ้งความจำนงขอสนับเงินอุดหนุนเข้ามา โดยทั้งหมดได้ยืนยันโครงการกับกรมแล้วโดยแต่ละแห่งต้องสมทบเงินของสหกรณ์เองอีก 10% เพื่อดำเนินโครงการสร้างกุ้งฉางลานตากเครื่องอบลดความชื้นมีทั้งหมด 32 จังหวัด 42 สหกรณ์ เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะเพิ่มศักยภาพในการรวบรวมข้าวเพิ่มได้อีก 5 หมื่นตัน ในแต่ละฤดูการผลิต ตอนนี้เริ่มสหกรณ์ทยอยประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรนำข้าวมาตากลานฟรีแล้ว

bottom of page