top of page

รายงานความคืบหน้าโครงการลดราคาปุ๋ย ช่วยเกษตรกร

กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรฯและภาคเอกชนจัดเตรียมปุ๋ยราคาพิเศษไว้ทั้งโครงการลดราคาปุ๋ย ประมาณ 4,500,000 กระสอบ มีทั้งสิ้น 84 สูตร และเกษตรกรสามารถแจ้งความจำนงได้ในนามของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนการเกษตร หรือการรวมกลุ่มกเฉพาะกิจ เพื่อซื้อปุ๋ยตามโครงการนี้ในราคาพิเศษ


โดยสั่งจองปุ๋ย 84 สูตรนี้ตามราคาที่กำหนดไม่รวมค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางเพราะเป็นราคาหน้าโรงงาน สามารถแจ้งความจำนงผ่านสหกรณ์จังหวัด สหกรณ์อำเภอหรือที่เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ และเกษตรตำบล เพื่อขอซื้อปุ๋ยราคาพิเศษได้ "ตั้งแต่เริ่มโครงการมามีเกษตรกรสั่งซื้อมาแล้วประมาณ 1,000,000 กระสอบ ทยอยส่งมอบแล้วขณะนี้เหลือประมาณ 3,500,000 กระสอบ ซึ่งจะดำเนินการต่อไปจนกระทั่งสถานการณ์ราคาปุ๋ยจะคลี่คลายลง " นายจุรินทร์ กล่าว


และแจ้งว่า ขณะนี้ที่ราคาปุ๋ยได้ปรับตัวสูงขึ้นมากเพราะแม่ปุ๋ยทั้งหมดเกือบ 100% ต้องนำเข้าจากต่างประเทศจึ งขึ้นอยู่กับภาวะราคาตลาดในต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้ราคาปุ๋ยสูงขึ้นเพราะต้นทุนราคาน้ำมันดิบเป็นต้นทุนสำคัญในการขนส่งสูงขึ้น ประมาณ 30% ในช่วงที่ผ่านมาสูงขึ้น จึงจัดปุ๋ยราคาพิเศษเพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถสั่งซื้อผ่านโครงการนี้ได้ต่อไป สำหรับโครงการนี้ สถาบันเกษตรกรที่สนใจซื้อปุ๋ยราคาต่ำกว่าท้องตลาดสามารถแจ้งความต้องการซื้อได้ผ่านตามช่องทางดังนี้


1. กรณีเป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแจ้งต่อสํานักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตามเบอร์โทรในเว็บไซต์ https://www.cpd.go.th/cpdth2560/contact-office/email-cpd

2. กรณีเป็นสถาบันเกษตรกรอื่นๆ(ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/แปลงใหญ่)แจ้งต่อสํานักงานเกษตรอําเภอ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร โทร 02 9551515


ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ

bottom of page