top of page

รายงานความเสียหายจากพายุ พื้นที่เกษตรเสียหายกว่า 2 หมื่นไร่

นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า จากการรายงาน ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานผลกระทบด้านการเกษตร ณ ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 64 รายงาน อุทกภัย ช่วงภัยวันที่ 5 ก.ค.64 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 11 จังหวัด เกษตรกร 4,780 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 22,186 ไร่ความเสียหาย

พืชไร่ 11,980 ไร่ สูงสุด รองลงมา เป็น ข้าว 9,492 ไร่ ตามมาด้วย พืชสวนและอื่นๆ 715 ไร่ โดยสำรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 846 ราย พื้นที่ 4,927 ไร่ คิดเป็นเงิน 5.71 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 220 ราย พื้นที่ 1,366 ไร่ วงเงิน 1.60 ล้านบาท

ด้านประมง ได้รับผลกระทบ 7 จังหวัด เกษตรกร 727 ราย พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับผลกระทบ ได้แก่ บ่อปลา 371 ไร่ กระชัง 1,200 ตร.ม. สำรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 136 ราย พื้นที่ 44 ไร่ วงเงิน 0.18 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 136 ราย พื้นที่ 44 ไร่ วงเงิน 0.18 ล้านบาท


ความเสียหายจาก วาตภัยหรือพายุ ช่วงวันที่ 4 ก.ค.64 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 6 จังหวัด เกษตรกร 3,286 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 9,535 ไร่ แบ่งเป็น พืชไร่ 178 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 9,357 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 95 ราย พื้นที่ 255 ไร่ คิดเป็นเงิน 0.41 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว เกษตรกร 17 ราย พื้นที่ 38 ไร่ วงเงิน 46,316 บาท


ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ


ฝนแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ช่วงภัยวันที่ 15 พ.ค.64 – ปัจจุบัน

ด้านพืช ได้รับผลกระทบ 6 จังหวัด รวมเกษตรกร 11,827 ราย พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 122,205 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 37,891 ไร่ พืชไร่ 84,307 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 7 ไร่ สำรวจพบความเสียหายแล้ว เกษตรกร 3,631 ราย พื้นที่ 39,317 ไร่ คิดเป็นเงิน 45.11 ล้านบาท ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ ไม่ได้รับผลกระทบ


ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ

bottom of page