top of page

ลุ้นข้าวไทยขยับ เป็นเบอร์ 2 แซงเวียดนาม

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า พอใจต่อรายงานการส่งออกข้าวของไทย6เดือนแรกของปีนี้ว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน2565 ประเทศไทยสามารถส่งออกข้าวทุกชนิดได้แก่ข้าวขาว ข้าวนึ่งและข้าวหอมมะลิ “คาดว่าเราจะส่งออกข้าวทั้งปีได้ไม่น้อยกว่า7-7.5ล้านตันสูงกว่าปี2564และมีลุ้นที่จะแซงเวียดนามขึ้นแท่นประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับ2ของโลกได้ในปีนี้ โดยดูจากสถิติการส่งออกข้าวของเวียดนาม5เดือนแรกของปีนี้(ม.ค.–พ.ค.)ส่งออกข้าวปริมาณ2.77ล้านตันเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี2564 ที่มีปริมาณการส่งออกข้าว 2.59 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.95

อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามสถานการณ์การส่งออกช่วงครึ่งปีหลังหากรักษาระดับการส่งออกเกิน6แสนตันต่อเดือนก็จะทำให้การส่งออกทั้งปีเกิน7ล้านตันทั้งนี้ขึ้นกับค่าเงินบาทและผลผลิตของประเทศผู้ส่งออกหลักและราคาส่งออกของแต่ละประเทศเป็นสำคัญนับเป็นความก้าวหน้าทางนโยบายข้าวที่มุ่งเน้นการพัฒนาพันธุ์ข้าวตามยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตระหว่างกระทรวงเกษตรฯ.และกระทรวงพาณิชย์


การใช้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีเกษตรใหม่ๆเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตตลอดจนการยกระดับข้าวแปลงใหญ่ ในขณะที่ยังมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตข้าวจากปัญหาราคาปุ๋ยและพลังงานเพิ่มขึ้นรวมทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลกตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด19

bottom of page