top of page

วันที่ 4 ส.ค. 64 นี้ จะมีการหารือประกันราคาข้าว เฟส 3

นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เผยว่า ในวันที่ 4 ส.ค. 64 นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะมีการหารือเกี่ยวราคาข้าว ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งประกันราคาข้าว ด้วย ซึ่งทางสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย จะมีประเด็นในการเสนอ 7 เรื่องด้วยกัน


1. เรื่องการกำหนดราคา ชนิดข้าว และจำนวนไร่ โครงการประกันรายได้ และค่าบริหารจัดการ ค่าเก็บเกี่ยว


2. เรื่องการดูแลพื้นที่เพาะปลูกพิเศษ ที่มีการรวมกลุ่มแบบเข้มแข็ง โดยภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วม หรือส่งเสริมสนับสนุน ร่วมกับองค์กรชาวนา ในการเชื่อมโยงธุรกิจที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการผลิต เพื่อเพิ่มวิธีการลดต้นทุน


3. เรื่องการลดต้นทุน ในเรื่องวัสดุการเกษตร ราคาค่าปุ๋ย ค่ายา และอื่นๆที่ เกี่ยวข้องกับพื้นฐานการเพาะปลูก ให้ชาวนาเข้าถึงได้ในราคาพิเศษ ถูกกว่าท้องตลาด หรือควรมีโครงการคนละครึ่ง

4. ในเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือ เช่นรถดำนา รถหยดข้าว ให้ชาวนาที่ซื้อผ่อนส่งระยะยาวโดยฟรีดอกเบี้ย และต้องมีคุณภาพดีราคาย่อมเยา หรือควรมีโครงการคนละครึ่งสำหรับช่วยชาวนาในการซื้อเครื่องจักรการเกษตร เป็นต้น


5. ปีนี้คาดว่าผลผลิตดี โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน ในเรื่องข้าวหอมมะลิที่ราคาตกต่ำ ควรเร่งหาตลาดรองรับ และแก้ไขปัญหาการขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ


6. เรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ตอบโจทย์ ผลผลิตสูง (1,200 กิโลต่อไร ขึ้นไป) อายุ110-120 วัน ต้นเตี้ยตอบโจทย์ตลาด โดยภาครัฐควรที่สนับสนุน จัดหาให้ชาวนาฟรี หรือในราคาพิเศษ


7. ขอให้ภาครัฐเร่งสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้ผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่การค้าข้าวตั้งแต่ชาวนา โรงสี ผู้ส่งออก และผู้ค้าข้าวภายในประเทศ ตลอดจนพนักงานขับรถขนส่งและผู้ขนถ่ายสินค้า


อย่างไรก็ดี เกษตรกรผู้ปลูกข้าว หากมติ ครม. เห็นชอบแล้ว เดินหน้าประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวระยะ 3 หรือ ปี 3 ก็สามารถตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินรายได้ข้าวด้วยตัวเอง ดังนี้คลิกเข้าไปที่ลิงก์ https://chongkho.inbaac.com/

bottom of page