top of page

สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ แนะไข่ไก่ปรับตัวลดลง 20 สตางค์ อยู่ที่ฟองละ 2.80 บาท

สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ได้มีการแจ้งราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ปรับตัวลดลง 20 สตางค์ อยู่ที่ฟองละ 2.80 บาท เทียบกับคาดการณ์ต้นทุนการผลิตไข่ไก่ปัจจุบันที่ฟองละ 2.75 บาท (คณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตไก่ไข่และไข่ไก่)

สาเหตุจากปัจจุบันมีฝนตกหนักติดต่อกัน รวมถึงมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ประกอบกับแนวโน้มอัตราการบริโภคไข่ไก่จากการกักตุนในครัวเรือนลดลง จากเดิมที่ประชาชนมีการกักตุนไข่ไก่เพราะความกังวลต่อสถานการณ์และส่วนหนึ่งต้องทำงานที่บ้าน ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้มีการหารือและวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐ

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ และผู้ค้าไข่ไก่ ได้วิเคราะห์สถานการณ์ว่า ในเดือนตุลาคมของทุกปีมีฝนตกหนักและเทศกาลกินเจ ซึ่งเป็นฤดูกาลที่ราคาไข่ไก่ปรับตัวลดลงทุกปี จึงได้มีมาตรการขอความร่วมมือผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนกรงให้ปลดไก่ไข่ที่อายุเหมาะสมกับสถานการณ์ และมีมาตรการขอความร่วมมือผู้เลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่ร่วมกันผลักดันการส่งออกไข่ไก่ หรือปลดแม่ไก่ไข่ยืนกรงชดเชยการส่งออกเพื่อปรับลดกำลังการผลิตไข่ไก่ภายในประเทศตามสถานการณ์ระหว่างเดือนต.ค. – พ.ย.64 แล้ว ซึ่งกรมปศุสัตว์จะเร่งดำเนินการขอความร่วมมือและติดตาม ทั้งนี้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือผู้เลี้ยงไก่ไข่รายใหญ่ในการช่วยกันดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว เพื่อพยุงราคาในเดือน ต.ค. 64 โดยเร็ว

bottom of page