top of page

ห้ามข้าว 18 สายพันธุ์เข้าร่วม โครงกันประกันรายได้ข้าว

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ได้มีการประชุมผ่านสื่อออนไลน์ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม เห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1


โดยกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีและข้าวเปลือกเหนียว ในพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั่วประเทศ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วจำนวนกว่า 4.68 ล้านครัวเรือน


สำหรับราคาและปริมาณ ประกันรายได้ กำหนดราคาความชื้นไม่เกิน 15% ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ ยกเว้นข้าวเจ้า ไม่เกิน 50 ไร่ โดยชดเชยเป็นจำนวนตันในแต่ละชนิดข้าวดังนี้

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันรายได้ 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันรายได้ 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

3.ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันรายได้ 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน

4.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันรายได้ 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน

5.ข้าวเปลือกเหนียว ราคาประกันรายได้ 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน


นอกจากนี้ยังมีมติ เห็นชอบ สำหรับ 18 สายพันธุ์ข้าวอายุสั้นต่ำกว่า 110 วัน ที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ข้าว ได้แก่

1.พันธุ์ 75 หรือบีพี 75

2.พันธุ์ซี-75

3.พันธุ์ราชินี

4. พันธุ์พวงทอง

5.พันธุ์พวงเงิน

6.พันธุ์พวงเงินพวงทอง

7. พันธุ์พวงแก้ว

8. พันธุ์ขาวปทุม

9.พันธุ์สามพราน 1

10. พันธุ์ 039 หรือเจ้าพระยา

11. พันธุ์โพธิ์ทอง

12. พันธุ์ขาวคลองหลวง

13. พันธุ์มาเลเซีย

14.พันธุ์เตี้ยมาเล

15.พันธุ์ขาวเมเล

16.พันธุ์มาเลแดง

17.พันธุ์เบตง

18. พันธุ์อีแล็ป หรืออีเล็ป

bottom of page