top of page

เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์และวิธีตรวจรับเงินประกันรายได้ข้าวเพื่อเกษตรกรรอบที่ 1 งวดที่ 5 ได้ที่นี้

เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์และวิธีตรวจรับเงินประกันรายได้ข้าวเพื่อเกษตรกรรอบที่ 1 งวดที่ 5 ได้ โดย หลังจากรัฐบาลได้อนุมัติโครงการประกันรายได้ฯ แล้ว ธ.ก.ส.จะโอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขาหลังจากที่รัฐบาลได้อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1- 4


สำหรับผู้ที่จะได้รับเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี รอบที่ 1 (งวดที่ 5) จะต้องเป็นเกษตรที่แจ้งระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยวถึง วันที่ 30 พ.ย. – 6 ธ.ค. 63


ส่วนราคาประกันรายได้ข้าว มีดังนี้

1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 12,232.86 บาท

2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,726.91 บาท

3. ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,189.93 บาท

4. ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ 10,079.73 บาท

5. ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,213.54 บาท

#ราคาชดเชยประกันรายได้ข้าว

1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 2,767.14 บาท

2. ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,273.09 บาท

3. ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 810.07 บาท

4. ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ 920.27 บาท

5. ข้าวเปลือกเหนียวตันละ 786.46 บาท


#วิธีตรวจสอบสิทธิ์และวิธีตรวจรับเงินประกันรายได้ข้าว

สามารถตรวจสอบได้ที่ ธ.ก.ส.โดยเมื่อทางธนาคารโอนเงินให้แล้วกดที่ลิงค์ https://chongkho.inbaac.com/

จากนั้นกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ถ้าเงินเข้าระบบจะแจ้งโอนเรียบร้อย

แต่ถ้ายังไม่เข้าให้รอข้อมูลจากกระทรวงเกษตรฯ ซึ่ง ธ.ก.ส. จะทำการโอนให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วันทำการ

bottom of page