top of page

เงินช่วยเหลือชาวนา ปรับเป็นจ่ายไร่ละ 700 สูงสุด 3,500

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เผยว่า "เงินช่วยเหลือชาวนา" อัพเดทล่าสุด ได้รับข่าวดีจาก คุณณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร เงินงบประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท ที่ผ่านศูนย์ข้าวชุมชน ให้ปรับเปลี่ยนเป็นจ่ายเงินตรงให้ชาวนา 4.6 ล้านครัวเรือน จ่ายไร่ละ 700 บาท รับสูงสุดไม่เกิน 5 ไร่ ก็คือ 3,500 บาท ให้โอนเข้าบัญชี ธ.ก.ส.ถึงชาวนาโดยตรง ส่วนชาวนาจะนำเงินไปซื้ออะไรหรือจะไปรวมเงินกันซื้อเครื่องจักรภายหลังเป็นเรื่องของแต่ละที่ไป โดยให้ตัดคำว่า “ศูนย์ข้าวชุมชน" ออก


“การได้เงินเบื้องต้น ก็ยังดีกว่าที่จะให้เงินผ่านศูนย์ข้าวชุมชน อย่างไรก็ดีหากมีการประชุม คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) เมื่อไร จะทวงถาม "เงินช่วยเหลือชาวนา" ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน ทันที สมาคมก็จะเดินหน้าเพื่อช่วยเหลือชาวนาทั้งประเทศ และก็ต้องขอขอบคุณณัฐวุฒิ และ คุณประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งชาวนาที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ ทางสมาคมยืนยันว่าจะทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องชาวนา ไม่ใช่เอาชาวนาไปเล่นการเมือง เป็นเครื่องต่อรองนักการเมือง”

bottom of page