top of page

เตรียมค่าปุ๋ยไว้เยอะๆ

คิดจะทำอาชีพนี้ เตรียมตัว เตรียมใจ แล้วอย่าลืมเตรียมทุนไว้ให้ดีเด้อbottom of page