top of page

เตรียมระวัง พายุเข้าไทย ฝนตกหนัก น้ำท่วม ภาคใต้

รัฐบาลมีแผนบริหารจัดการทั้งภาวะเสี่ยงน้ำแล้งและน้ำท่วม โดยบูรณาการทุกหน่วยงานด้านน้ำกว่า 40 หน่วยงาน ซึ่งปัจจุบันสภาพอากาศมีความเปลี่ยนแปลงสูง วิกฤติด้านน้ำที่ส่งผลกระทบกับประชาชนก็มีมากขึ้นและถี่ขึ้น จึงได้ตั้ง กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ หรือ กอนช.ขึ้น เพื่อบริหารจัดการน้ำให้เป็นเอกภาพภายใต้ฐานข้อมูลเดียวกันมากขึ้น โดยมี สทนช.เป็นหน่วยงานกลางบูรณาการร่วมกันวิคราะห์ คาดการณ์ ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงทั้งน้ำท่วมและภัยแล้ง รวมถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบได้รวดเร็วมากขึ้น


สำหรับการประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก และขาดแคลนน้ำ กอนช.ได้มีการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงล่วงหน้า เพื่อให้ทุกหน่วยงานกำหนดแผนปฏิบัติรับมือ เตรียมพร้อมกำลังคน เครื่องจักรเครื่องมือในพื้นที่เป้าหมาย รวมถึงการแจ้งเตือนภาคประชาชนก่อนเกิดผลกระทบ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่ท่วมแล้งซ้ำซาก สำหรับพื้นที่คาดว่าจะเสี่ยงท่วมในช่วงเดือน ส.ค. – พ.ย.64 มีทั้งสิ้น 34 จังหวัด


อย่างไรก็ตาม จากการคาดการณ์ระยะต่อไปปริมาณฝนในช่วงเดือน ส.ค. – ก.ย. จะอยู่บริเวณภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออก และตะวันตก จากนั้นจะไล่ลงมาบริเวณภาคกลางในเดือน ก.ย. – ต.ค. และเริ่มลงสู่ทางภาคใต้มากขึ้นในเดือน พ.ย.- ธ.ค. 64 และในปีนี้ก็ต้องจับตาเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยทางภาคใต้เป็นพิเศษ เนื่องจากการคาดการณ์ของปรากฏการณ์ลานีญา ช่วงปลายปีที่ก็ต้องเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ใกล้ชิด รวมถึงพายุที่ในปีนี้ยังคาดว่าจะอยู่ที่ 1-2 ลูกด้วยเช่นกัน ซึ่งจะมีทั้งส่งผลดีต่อปริมาณน้ำที่จะเก็บกักในเขื่อนต่างๆ ได้เพิ่มขึ้น แต่หากตกพื้นที่ท้ายอ่างฯ ก็อาจจะส่งผลต่อสถานการณ์น้ำหลากได้


ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ

bottom of page