top of page

เตรียมรับมือฝนตกหนัก 24-28 ก.ย. 64 นี้

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้คาดการณ์ปริมาณฝนตก (ONE MAP) ร่วมกับ กรมอุตุนิยมวิทยา และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากของกรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรธรณี พบว่าในช่วงวันที่ 24 - 28 ก.ย. 64 นี้

มีพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอุทกภัย ดังนี้

เฝ้าระวังน้ำหลาก ดินถล่ม

ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ตาก แพร่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุทัยธานี #ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย และชัยภูมิ

ภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี

ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด

ภาคใต้ จังหวัดระนอง กระบี่ พังงา ตรัง นครศรีธรรมราช และสตูล

ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และแจ้งเตือนล่วงหน้า ให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเตรียมพร้อมในการอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ ให้ปรับแผนบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 หรือเกณฑ์ควบคุมสูงสุด (Upper Rule Curve) ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ พร้อมพิจารณาบริหารจัดการเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำ เพื่อพร่องน้ำ และบริหารพื้นที่ลุ่มต่ำให้เป็นแก้มลิงหน่วงน้ำและรองรับน้ำหลาก สำหรับคลองชายทะเลให้พร่องน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 30 เพื่อรองรับฝนตกหนักในพื้นที่และน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบน

ขอให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความสามารถใช้งานของอ่างเก็บน้ำอาคารบังคับน้ำ และติดตาม ตรวจสอบ ซ่อมแซม แนวคันบริเวณริมแม่น้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมรับน้ำหลากป้องกันน้ำท่วม ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากเกิดน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ใด ให้พิจารณาปรับลดการระบายน้ำอ่างเก็บน้ำต่างๆ ให้มากที่สุด และใช้อาคารชลศาสตร์จัดจราจรน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำยม ป่าสัก สะแกกรัง ลุ่มน้ำชี และเร่งระบายน้ำ เพื่อลดผลกระทบความรุนแรงของอุทกภัย และให้สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรับสถานการณ์น้ำหลากเตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือรวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารสำรองเพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที

bottom of page