top of page

เร่งจ่ายเงินชาวนาจ่ายไร่ละ 700 บาท ไม่เกิน 5 ไร่ รับสูงสุด 3,500 บาท

นายอนันต์ แก้วกำเนิด ได้ส่งหนังสือ ด่วนที่สุด เลขที่ นร 0707/19352 ลงวันที่ 30 ก.ย. 65 ถึงนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เห็นชอบให้กรมการข้าวดำเนินการตามแผนการปฏิบัติติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเข้าบัญชีให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยตรงโดยไม่ผ่านศูนย์ข้าวชุมชน งบ 1.5 หมื่นล้านบาท คิดเฉลี่ย จ่ายไร่ละ 700 บาท ไม่เกิน 5 ไร่ รับสูงสุด 3,500 บาทอนึ่งขอให้กรมการข้าวแจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้วดังกล่าวต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุม หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายทราบ เพื่อใช้ในการกำกับดูแลเร่งรัด และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป


นายปราโมทย์ กล่าวในตอนท้ายว่า เป็นข่าวดี ที่ต้องแจ้งให้เกษตรกร ทั้งที่เป็นสมาชิกชาวนาและไม่เป็นสมาชิกชาวนา รับทราบถ้วนกัน เมื่อสำนักงบประมาณ ส่งหนังสือยืนยันแบบนี้กรมการข้าวจะบิดพลิ้วไม่ได้ เพราะหนังสือมาเร่งรัดให้จ่าย ดังนั้นใครไปตั้งศูนย์ข้าวชุมชน เพื่อหวังงบก้อนนี้ ตายเลย หรือ จะสั่งโยก แปลงงบไปปรับเปลี่ยนอย่างอื่นไม่ได้ เพราะคำสั่งชัดให้จ่ายชาวนา ผ่านตรงเข้าบัญชีเกษตรกร ไม่ใช่ให้ศูนย์ข้าวชุมชนbottom of page