top of page

เร่งช่วยเยียวยาน้ำท่วมนาข้าว ช่วยเหลือไร่ละ 1,340 บาทนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ส่งผลให้มีผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ซึ่งรวมไปถึงพี่น้องชาวนา กระทรวงเกษตรฯ จึงได้มอบหมายให้กรมการข้าว และกรมส่งเสริมการเกษตร ประสานความร่วมมือในการเยียวยาชาวนา โดยยึดตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564


หลังจากประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติประเมินพื้นที่ที่ได้รับความเสียอย่างสิ้นเชิง ซึ่งพี่น้องชาวนาจะได้รับความช่วยเหลือ ไร่ละ 1,340 บาท รายละไม่เกิน 30 ไร่ อย่างไรก็ตามกิจกรรมของเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยหลังจากน้ำลดทั้งในพื้นที่ชลประทาน และพื้นที่นอกเขตชลประทาน ภาครัฐฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องมีการติดตามให้คำแนะนำและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไปอธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า สำหรับปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่กรมการข้าวให้ความช่วยเหลือนั้น จะสนับสนุนให้เกษตรกรรายละไม่เกิน 10ไร่ๆละ 7 กิโลกรัม (นาดำ) และไร่ละ 15 กิโลกรัม (นาหว่าน) ได้สั่งการให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าวในพื้นที่ประสานความร่วมมือกับเกษตรตำบล เกษตรอำเภอ และเกษตรจังหวัด ในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือ ให้คำแนะนำพี่น้องชาวนา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้


“นอกจากนั้นพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมฉับพลับอยู่เป็นประจำ เกษตรกรควรใช้พันธุ์ข้าวทนน้ำท่วมฉับพลัน คือ "พันธุ์กข 51" และในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก แนะนำให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวในระยะน้ำนมเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์แทน” อธิบดีกรมการข้าว กล่าว


ตรวจสอบข้อมูลเกณฑ์เยียวยาเกษตรกรจาก "หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564" ระบุอยู่ในเงินทดรองราชการระเบียบ/หลักเกณฑ์/ประกาศ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ลงนามโดย นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ด้านการเกษตรให้ดำเนินการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแลแต่ละด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น โดยการเบิกจ่ายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตรา ดังต่อไปนี้


ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท

พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท

ไม้ผลไม้ยืนต้น และอื่นๆ ไร่ละ 4,048 บาท

bottom of page