top of page

เร่งเยียวยาเกษตรน้ำท่วมกว่า 5 ล้านไร่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งลงสำรวจพื้นที่เกษตรที่ได้รับความเสียหายของเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ได้รับการเยียวยาทันท่วงที ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ ไร่ละ 4,048 บาท


นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการสำรวจ ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564 มีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้ว จำนวน 5,192,164 ไร่ ใน 43 จังหวัด โดยแบ่งเป็น ข้าว จำนวน 3,406,999 ไร่ พืชไร่และพืชผัก จำนวน 1,752,089 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ จำนวน 33,076 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 411,508 ราย และขณะนี้มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินรวมแล้ว 13 จังหวัด

สำหรับการดำเนินการเยียวยาในเบื้องต้น กรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ พร้อมทั้งสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น หรือพืชเศรษฐกิจ ที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ จากโครงการผลิตพืชพันธุ์ดีเพื่อสำรองในกรณีช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย และใช้ในภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งได้ดำเนินการแจกเมล็ดพันธุ์ดีแล้วจำนวน 30,000 ซอง รวมทั้งการดูแลรักษาและการจัดการความชื้นในฤดูฝน


การจัดการพื้นที่และการระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูก การฟื้นฟูพืชหลังน้ำลด และการป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยได้เตรียมหัวเชื้อไตรโคเดอร์ม่า เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เกษตรภายหลังน้ำลดไว้รองรับแล้ว

bottom of page