top of page

แจ้งเลื่อนการประชุมประกันรายได้ยางฯ 4

ด่วนที่สุด “นายฉันทานนท์ วรรณเขจร” เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แจ้งเลื่อนประกันรายได้ยางพาราเฟส 4 ออกไปเป็นวันที่ 1 ก.พ.นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ กรรมการในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เผยกับว่า นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ออกหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2566 ตามหนังสือที่อ้างถึง นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ได้กำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมตีกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


ในการนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รับการประสานจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2566 จากเดิมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เป็นวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล


สำหรับโครงการประกันรายได้ยางพารา ถูกบรรจุให้เป็น 1 ใน 12 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งขับเคลื่อนโดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และในฐานะรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นับว่าเป็นนโยบายสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรทั่วประเทศ ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจสำคัญ 5 ชนิด ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน, ข้าว, ยางพารา, มันสำปะหลัง และข้าวโพดแล้ว ที่สำคัญ นโยบายนี้ ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอีกด้วย ในรอบ เฟส 4 มีประกันรายได้ข้าว ชนิดเดียวกำลังเคาะจ่ายประกันรายได้


ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

bottom of page