top of page

ใครยังไม่ได้เงินช่วยเหลือ 1,000 บาท ตรวจสอบด่วน ธ.ก.ส. เผยทยอยโอนถึง 25 ธ.ค.64

ตามที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เดินหน้าว ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นและจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี เพื่อที่จะมีโอกาสขายข้าวในราคาที่สูงและมีรายได้มากขึ้น โดยรัฐจ่ายเงินสนับสนุนให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยรัฐบาลสนับสนุน "เงินช่วยเหลือชาวนา" ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 กับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน วงเงินงบประมาณจำนวน 53,871.84 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 4.69 ล้านครัวเรือน

และสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับเงิน ช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาท สามารถ ตรวจสอบ “เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ได้ทางเว็บไซต์ นอกจากนี้ทาง ธ.ก.ส. เผย ยังโอน ถึงวันที่ 25 ธ.ค.นี้

เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

ตรวจสอบเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท เข้าสู่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร การเช็คเงินเกษตรกร 2564 สามารถทราบผลได้ทันที หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชีจำนวน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ


bottom of page