top of page

ไทยเร่งส่งออกอาหารทะเลหลัง สปป.ลาว ปลดล็อกมาตรการเข้มโควิด19

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว จะจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าอาหารทะเลไทย ปลอดภัยจากการปนเปื้อนโควิด-19 (Thai Seafood Festival) ระหว่างวันที่ 20 - 22 ส.ค. 64 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์อาหารทะเลไทยปลอดภัยจากโควิด 19 เผยแพร่มาตรการต่างๆ ที่สำคัญของไทย สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค รวมถึงการกระตุ้นการขยายมูลค่าการส่งออกอาหารทะเล


อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ สปป. ลาว ได้มีการห้ามการนำเข้าอาหารทะเลในส่วนที่สดและแช่แข็งที่มาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 63 แต่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พยายามเจรจาแก้ไขปัญหา พร้อมตั้งคณะทำงานร่วมกัน 2 ฝ่าย ไทย-สปป.ลาว เพื่อเร่งเจรจาแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่องจนในที่สุด สปป.ลาว โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ได้ประกาศยกเลิกมาตรการห้ามการนำเข้าชั่วคราวของอาหารทะเลมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.64 เป็นต้นไปทั้งนี้


สถิติข้อมูลปริมาณและมูลค้าการส่งออกอาหารทะเลไทยมายัง สปป.ลาว ของกรมประมงทราบว่า ปี 64 การส่งออกอาหารทะเลไปสปป.ลาว เดือน พ.ค. มีมูลค่า 50.58 ล้านบาท เดือน มิ.ย.64 มีมูลค่า 58.65 ล้านบาท และเดือน ก.ค. มีมูลค่า 32.95 ล้านบาท และภายหลังจากยกเลิกมาตรการดังกล่าว มูลค่าการส่งออกอาหารทะเลไทยไปยังสปป.ลาว ตั้งแต่เดือน พ.ค. – ก.ค. 64 มีมูลค่าประมาณ 142.18 ล้านบาท

bottom of page