top of page

25 ต.ค. นี้ นัดชง ครม. ประกันรายได้ข้าวและประกันรายได้เกษตรกรปี 3

นายสุเทพ คงมาก นายกกิตติมศักดิ์สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) เผยว่า ธ.ก.ส. แจ้งข่าวดีว่า ในวันที่ 25 ต.ค. 64 นี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะนั่งเป็นประธานที่ประชุมจะมีวาระการพิจารณา ประกันรายได้ข้าว

นอกจากนี้ยังมี ประกันรายได้มันสำปะหลัง , ประกันรายได้ยางพารา ,และ ประกันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คาดว่าจะเข้าพิจารณา ประกันรายได้เกษตรกร ปี 3 อย่างเป็นทางการยกเว้น ปาล์มน้ำมัน เนื่องจากยังไม่ได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน จะต้องรอไปก่อน

ทั้งนี้ นายสุเทพ ยังกล่าวอีกว่า ตอนนี้ราคาข้าวหอมมะลิอยู่ที่ 8,000 บาทต่อตัน ถือว่าต่ำสุดแล้ว ถ้าไม่อยากเห็นว่าราคาต่ำสุดในประวัติศาสตร์ รัฐบาลจะต้องเดินหน้า ให้เร็วที่สุด วันพรุ่งนี้ชาวนากว่า 4.6 ล้านครัวเรือน ทุกคนกำลังรอฟังข่าวดี ส่วนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทสูงสุด 2 หมื่นบาท นั้นไม่แน่ใจว่าจะเข้า ครม.รอบเดียวกันหรือไม่ ต้องรอฟังข่าวไปพร้อมกันที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

bottom of page